Welsh wound Innovation Centre
menu

What is WWIC?

Beth yw WWIC?

WWIC is a not for profit company. Up until November 2016 it was wholly owned by Cardiff University. Since that time membership has been expanded to formally include Swansea University, and Cardiff and Vale University Health Board. WWIC receives funding from the Welsh Government, and a number of commercial concerns operating in the fields of wound prevention and treatment. It is the first national wound healing centre world-wide and is the flagship facility for clinical innovation in Wales. WWIC has a vital role in Wales’ economic development, helping to accelerate growth by stimulating and supporting business-led innovation in wound care. 

The WWIC vision is to transform the management and delivery of better wound health care (prevention and treatment) via a coordinated, facilitated network approach that meets the needs of our stakeholders and customers.

Our high level objectives are as follows: 
  • To be recognised as a world leader in wound related health by being professional and passionate about our skills, knowledge and expertise: 
  • To engage with patients and stakeholders to provide a model that accelerates innovation, translation, improvement and commercialisation in wound prevention, care management and healing. 
Mae WWIC yn gwmni dielw. Hyd at fis Tachwedd 2016 roedd Prifysgol Caerdydd yn berchen arni yn ei chyfanrwydd. Ers hynny mae’r aelodaeth wedi tyfu’n ffurfiol i gynnwys Prifysgol Abertawe a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Mae WWIC yn cael cyllid gan Lywodraeth Cymru a nifer o gwmnïau masnachol sy’n gweithredu yn y meysydd atal a thrin clwyfau. Hi yw’r ganolfan gwella clwyfau genedlaethol gyntaf yn y byd ac mae’n gyfleuster blaenllaw o ran arloesi clinigol yng Nghymru. Mae gan WWIC rôl allweddol yn natblygiad economaidd Cymru, yn helpu i gyflymu twf drwy sbarduno a chefnogi arloesedd a arweinir gan fusnesau yn y maes gofal clwyfau.  Gweledigaeth WWIC yw trawsnewid y broses o reoli a darparu gofal iechyd clwyfau (atal a thrin) drwy weithredu ar sail rhwydwaith cydlynol sy’n cael ei hwyluso i ddiwallu anghenion ein rhanddeiliaid a’n cwsmeriaid.

Mae ein hamcanion lefel uchel fel a ganlyn:
  • Cael ein cydnabod fel sefydliad blaenllaw ar lefel fyd-eang o ran iechyd sy’n gysylltiedig â chlwyfau drwy fod yn broffesiynol a brwdfrydig ynghylch ein sgiliau, ein gwybodaeth a’n harbenigedd.
  • Ymgysylltu â chleifion a rhanddeiliaid i gynnig model sy’n cyflymu arloesi, trosi, gwellhad a masnacheiddio yn y meysydd atal clwyfau, rheoli gofal a gwella. 

 
The overall mission of the Welsh Wound Innovation Centre is to lead the way through partnership with Commercial Companies, the NHS, Higher Education Institutions and Welsh Government to prevent and improve the treatment and care of wounds and thereby reduce costs and improve the health of those affected and attract new investment into Wales.

Or, put another way: 
‘Collaborating to provide an innovative leadership role to improve lives and well-being through the delivery of cost-effective wound care prevention and treatment services’. 

Strategic Overview
 
Cenhadaeth gyffredinol WWIL yw arwain y ffordd drwy bartneriaeth â chwmnïau masnachol, y GIG, Sefydliadau Addysg Uwch a Llywodraeth Cymru i wella triniaeth a gofal clwyfau ac felly lleihau costau a gwella iechyd y rheini yr effeithir arnynt a denu buddsoddiad newydd i Gymru.


Neu o’i roi mewn ffordd arall:
‘Cydweithredu i ddarparu rôl arweinyddiaeth arloesol er mwyn gwella bywydau a lles drwy ddarpariaeth gwasanaethau gofal, atal a thrin clwyfau cost effeithiol
.’

Trosolwg Strategol

Latest
News

Huntleigh Lower Limb Vascular & Wound Masterclass

September 12 2023

READ MORE

Upcoming
Events

Manual patient repositioning. Repositioned
Virtual/OnDemand

September 7 2023

READ MORE